Пояснювальна записка по проекті рішення міської ради

Пояснювальна записка по проекті рішення міської ради «Про міський бюджет на 2011 рік» Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та новим Бюджетним Кодексом України виконавчими органами міської ради розроблено проект бюджету міста на 2011 рік. В основу його покладено прогнозні розрахунки Міністерства фінансів України, бюджетні запити установ та показники міжбюджетних трансфертів на 2011 рік.

Підхід до формування показників бюджету 2011 року відповідає вимогам нового Бюджетного Кодексу України, і він залишився незмінним, а саме — розрахунково-нормативним.

Загальний обсяг бюджету міста на 2011 рік обраховано в сумі 70389995 грн. Плановий загальний фонд бюджету на 2011 рік складає 66763208 грн. Дотація* вирівнювання, що одержується з Державного бюджету, передбачена у обсязі 11822200 ірн. Основним джерелом доходів міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Заплановано отримати цього податку 20557900 грн., або 70,1% від загальної суми податкових і неподаткових надходжень бюджету.

Спеціальний фонд бюджету 2011 р. запланований у обсязі 3626787 грн., у тому числі бюджет розвитку 1630400 грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів — 50300 грн.

Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету м. Чугуєву встановлено у сумі 11822200 грн., що становить 94% та на 751400 грн. менше обсягу дотації, передбаченої на 2010 рік (12573600 грн.).

Ріст соціальних субвенцій проти минулого року становить 7810243 грн., або 131%.

Видаткова частина бюджету спрямовується на фінансування делегованих державою повноважень та власних повноважень міської ради по загальному фонду, передбачена у сумі 66763208 грн.

Видаткова частина бюджету планувалась на підставі контрольних показників Міністерства фінансів України до бюджету на 2011 рік, з урахуванням вимог нового Бюджетного кодексу України і діючих нормативно-право-вих документів по галузям бюджетної сфери міста. Бюджет складався з участю фахівців галузей бюджетної сфери.

На 2011 рік в бюджеті міста мінімальна потреба видатків на заробітну плату з нарахуваннями — 31,9 млн.грн.,. а розрахункові показники — 26,8 млн.грн., незабезпеченість —5,1 млн.грн.

В 28 бюджетних установах міста працюють 1147 чоловік. Середня зарплата в місяць одного працівника бюджетної установи на 2011 рік складатиме 1683 грн. В штатних розписах бюджетних установ 43%, або 495 працівників мають мінімальні оклади, у тому числі в апараті міської ради питома вага працівників з мінімальними окладами складає 66%, в відділі освіти — 35%, в відділі культури — 25%, в установах соцзахисіу — 74%.

При плануванні видатків на заробітну плату враховано запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ на місяць: з 01 січня — 941 грн., з 01 квітня — 960 грн., з 01 жовтня — 985 три., з 01 грудня — 1 004 грн.. Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду: з 01 січня — 613 грн., з 01 квітня — 625 грн., з 01 жовтня — 641 грн., з 01 грудня — 654 грн. При розрахунку фонду заробітної плати працівникам бюджетних установ враховані видатки для встановлення посадових окладів працівникам, розмір посадових окладів яких буде менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати.

В середньому по бюджету зростання посадових окладів 2011 року до 2010 року складає 10%.
За рахунок власних надходжень місцевого бюджету плануються видатки по загальному фонду на утримання благоустрою міста — 1390000 грн., планується резервний фонд -60 000 грн.

В розрахунок включено видатки на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення кожному працівнику в розмірі посадового окладу.

На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей (ЦСПРД) Міністерство фінансів України не визначається для міста, тобто ця установа не враховується при розрахунку міжбюджетного трансферту і кошти на її утримання передбачаються до обласного бюджету, місто отримує субвенцію на утримання центрів соціаль-но-психологічної реабілітації дітей з обласного бюджету у сумі 578 550 грн. Виконавчим комітетом направлено усі необхідні розрахунки по утриманню Центру до обласної ради, також направлено Угоду про наміри щодо фінансування. На період вирішення цього питання пропонуємо затвердити видатки на утримання Центру в сумі 100,0 тис.грн. з міського бюджету за рахунок доведеного показника територіального центру. ■ На утримання молодіжного центру Міністерством фінансів України доведено контрольний показник 56300 грн. при мінімальної потребі в 123500 грн. Незабезпеченість складає 67200 грн.

На галузь «Фізична культура» контрольний показник, визначений Міністерством фінансів України, складає в сумі 307 500 грн. По цій галузі утримується в місті Дитячо-юнацька спортшкола та проводяться спортивні заходи.

Пропонуємо для аналізу і більш ґрунтовного розподілу бюджетних асигнувань поставити на нерозподілений резерв коштів:

— обсяг видатків на розвиток соціально-культурної сфери -1058100 грн.;

— прогнозний розподіл бюджету .розвитку на 2011 рік — 1630400 грн.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *